پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

مفهوم زیستی فرد

از دانشنامۀ فلسفی استنفورد (ویلسون و بارکر)

فرد زیستی چیست؟

آیا می‌توان ژن یا گروه را به مثابۀ فرد در نظر گرفت:

پاسخگویی واتس‌اپ