پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

درس‌گفتارهای زیباشناسی تکاملی و شناختی

جلسه اول، بخش اول: معرفی رویکردهای طبیعت‌گرایانه به زیباشناسی
جلسه اول، بخش دوم: معرفی رویکردهای طبیعت‌گرایانه به زیباشناسی، مغالطه طبیعت‌گرایانه
جلسه دوم، بخش اول: نقدی بر دوگانه ارزش/واقعیت
جلسه دوم، بخش دوم: پاسخی به نقد استنتاج بایدها از هست‌ها
جلسه سوم، بخش اول: داروینیسم اجتماعی
جلسه سوم، بخش دوم: آیا مطالعه علمی تجربه‌ی زیباشناختی ممکن است؟
جلسه سوم، بخش سوم: مرز میان زیباشناسی علمی و فلسفی
جلسه چهارم، بخش اول: زیبایی چهره، نقش آن در قضاوت‌ها و گرایش‌های رفتاری
جلسه چهارم، بخش دوم: زیبایی چهره، تقارن
جلسه پنجم، بخش اول: زیبایی چهره، میانگین بودن چهره، تبیین‌های روانشناختی
جلسه پنجم، بخش دوم: زیبایی چهره، میانگین بودن چهره، تبیین‌های تکاملی
جلسه پنجم، بخش سوم: زیبایی چهره، میانگین زیباست! قدری انحراف از میانگین زیباتر!
جلسه ششم بخش اول: زیبایی چهره، زیباشناسی تفاوت چهره‌ی زن و مرد
جلسه ششم، بخش دوم: زیبایی چهره، خوداهلی‌سازی در انسان
جلسه هفتم، بخش اول: زیبایی چهره، تاثیر پیش‌فرض‌های فرهنگی در قضاوت‌های زیباشناختی
جلسه هفتم، بخش دوم: زیبایی چهره، رابطه‌ی معیارهای زیبایی با معیارهای اخلاقی و معرفتی

 

پاسخگویی واتس‌اپ