پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

مبانی روان‌شناختی سیاست

جلسه نخست: تعریف سیاست
جلسه دوم: رفتار سیاسی: توده در مقابل نخبگان؛ انسان اقتصادی و انسان روانشناختی؛ موقعیت‌گرایی در مقابل سرشت‌گرایی
جلسه سوم: رفتارگرایی اسکینر، اراده‌ی آزاد
جلسه چهارم: روانشناسی فرمان پذیری
جلسه پنجم: آزمایش زندان استنفورد
جلسه ششم: تصمیم‌گیری گروهی، سیاستمداران چگونه تصمیم می‌گیرند؟

جلسه هفتم: شرح حال روانی سیاستمداران
جلسه هشتم: روانشناسی محافظه‌کاری: رویکردی تکاملی، روانشناسی طیف (راست………….چپ)
جلسه نهم: سوداری تایید و دوقطبی‌ سیاسی، چرا در سیاست، سخنان مخالفان خود را نمی‌شنویم؟
جلسه دهم (آخر): رویکردهای زیستی به سیاست، جمع‌بندی

پاسخگویی واتس‌اپ