پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

درس‌گفتاری از دانشنامه فلسفی استنفورد

جلسه اول

ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید

دو گانه‌ی عقل‌گرایی/ تجربه‌گرایی به چه میزانی دقیق و قابل اعمال بر تاریخ فلسفه است؟

دو مرحله‌ی استدلالی عقل‌گرایان کدامند؟

دو مرحله‌‌ی استدلالی تجربه‌گرایان کدامند؟

سه سنخ معرفت گزاره‌ای کدامند؟

سه پرسش اصلی معرفت‌شناسی چیست؟
و تنازع سنتی عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان ناظر به کدامیک از سه پرسش اصلی معرفت‌شناسی است؟

 

جلسه دوم

ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید

آموزه‌ی شهود/قیاس چیست؟
چه تفاوتی میان عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان بر سر این آموزه وجود دارد؟

آموزه معرفت فطری چه تفاوتی با آموزه‌ی مفاهیم فطری دارد؟
اختلاف عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان بر سر این آموزه‌ها در کجاست؟

دو آموزه ضروری بودن عقل و برتری عقل چه می‌گویند؟
آیا این آموزه‌ها شرطی ضروری برای عقل‌گرا بودن هستند؟

 

جلسه سوم

ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید

آموزه‌ی تجربه‌گرایی چیست؟

چگونه فیلسوفی می‌تواند، بدون تناقض، هم عقل‌گرا باشد و هم تجربه‌گرا؟

دوگانه‌ی عقل‌گرایی/تجربه‌گرایی چه پیامدهای منفی‌ای در نگارش تاریخ فلسفه داشته است؟

این دوگانه چه تاثیری بر نادیده‌گرفتن فیلسوفان زن دوران مدرن توسط مورخان فلسفه داشته است؟

تعریف کانت از متافیزیک چیست؟ چگونه می‌شود تعریف کانت را نقد کرد؟

 

جلسه چهارم

ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

دو نقطه اشتراک تجربه‌گرایان و عقل‌گرایان در تز یا آموزه شهود/ قیاس چیست؟

اختلاف نظرشان در کجاست؟

دفاع دکارت از آموزه شهود/قیاس چه تفاوتی با دفاع لایبنیتس از این آموزه دارد؟

“دور دکارتی” چیست؟ چرا دفاع دکارت از آموزه شهود/ قیاس به این دور دچار است؟

با گذشت بیش از سه قرن دفاع لایبنیتس از آموزه شهود/قیاس کماکان در حوزه‌هایی شنیدنی است. در چه حوزه‌هایی؟ چگونه می‌شود خوانشی امروزی از دفاعیه‌ی لایبنیتس عرضه کرد؟

پاسخگویی واتس‌اپ