پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

با افزایش تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی استرس در محیط‌های کاری نیز رو به افزایش است. رقابت دائم بر سر تصاحب بازار هیجان‌های منفی زیادی از جمله استرس و ناراحتی را با خود به همراه دارد. در این دوره آموزش داده می‌شود که اگر نمی‌توان شرایط بیرونی را تغییر داد چگونه باید هیجان‌های خود را مدیریت کنیم و با همان شرایط، بیرونی غیرقابل کنترل به بهترین شکل با خودکنترلی بهترین سطح کارآمدی خود را بروز داد.

 

سرفصل‌ها:

راهکارهای افزایش هوش هیجانی وهوش هیجانی گروه

چگونگی مهار و بروز احساسات در محل کار

شناسایی احساسات پنهان

درک احساسات دیگری و همدلی

کنترل انگیزش

 

مخاطبان دوره:

کارکنان ساده، اداری و اجرایی، سرپرستان و مدیران.

سطح دوره متناسب با نوع شرکت‌کنندگان کاملا متفاوت خواهد بود.

پاسخگویی واتس‌اپ