پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

سرشت انتخاب: نگاهی کلی
 هندبوک تکامل و فلسفه راتلج

 

انتخاب طبیعی

دانشنامۀ فلسفی استنفورد

این مقاله از رابرت براندون است و به عنوان نخستین مقاله‌ی تکمیلی برای مقاله‌ی نخست هندبوک تکامل و فلسفه ( یعنی مقاله‌ی “سرشت انتخاب: نگاهی کلی”) ارائه می‌شود. از آنجا که فهم نسبتاً مناسبی از نظریه‌ی انتخاب طبیعی برای ادامه‌ی کتاب لازم است در ادامه مقالات تکمیلی بیشتری برای مقاله‌ی نخست آورده می‌شود.
آشنایی با قرائت‌های دیگر نیز از اهداف ارائه‌ی مقالات تکمیلی است. آشنائی با تفاوت در قرائت‌ها در مورد نظریه‌ی انتخاب طبیعی در فهم بهتر اختلاف نظرهای بعدی بسیار راهگشاست. بنابراین به تفاوت نظرها در مقاله‌ها توجه فرمائید. (در تفسیر نظریه‌ی انتخاب طبیعی و به طور کل چارچوب نظری نظریه‌ی تکامل زیستی، به سان سایر نظریه‌های معتبر علمی، اختلاف‌نظرها زیاد است و برخی از اختلاف‌نظر های بعدی در مورد معرفت‌شناسی، اخلاق، و زیبایی‌‌شناسی تکاملی و به طورکل در مورد سرشت انسان به چنین اختلاف‌نظر هایی درباره‌ی چارچوب نظری نظریه‌ی تکامل زیستی بازمی‌گردد.)

 

رانش ژنتیکی

دانشنامه فلسفی استنفورد

دو دسته‌ی رویکردهای اصلی رقیب در مورد انتخاب طبیعی رویکردهای آماری و رویکردهای علی‌اند؛ که البته هر کدام قرائت ‌های متنوعی دارند. مقاله‌ی رابرت براندون که در بالا آمده است، نمونه‌ای از رویکردهای آماری است که به نتایج انتخاب توجه دارند و مقاله‌ای که در زیر می‌آید نمونه‌ای از رویکردهای علی است که تأکیدشان بر فرایند انتخاب است. مقاله از روبرتا میلستاین است:

انتخاب چندسطحی

 هندبوک تکامل و فلسفه راتلج (الیزابت لوید)

سازگاری، انتخاب چند سطحی، و ارگانیسم بودن: تعارض دیدگاه‌ها

هندبوک تکامل و فلسفه راتلج (الن کلارک)

بیشینگی شایستگی

هندبوک تکامل و فلسفه راتلج ( جاناتان بیرچ)

 

آیا زیست‌شناسی به غایت نیاز دارد؟

هندبوک تکامل و فلسفه راتلج (کارن نیندر)

 

پاسخگویی واتس‌اپ