پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

شکوفایی و خوب زیستن

به طور متعارف فرض بر آن است که علوم طبیعی تنها می‌توانند جهان را توصیف کنند اما نمی‌توانند بگویند چگونه زندگی کنیم تا از شکوفایی برخوردار شویم. با این حال کسی که با روان‌درمانی آشنا باشد تصدیق خواهد کرد که روان‌درمانی توصیه‌های زیادی برای خوب زیستن انسان‌ها دارد. در این چهار جلسه ابتدا در جلسۀ نخست دفاعی عرضه می‌شود که بر خلاف این تصور رایج، علوم تجربی، به ویژه نظریه تکامل و علوم شناختی می‌توانند توصیه‌هایی عملی برای بهتر زندگی کردن انسان‌ها داشته باشند. در جلسه دوم توضیح داده می‌شود که از منظری تکاملی چه تفاوت‌های بنیادینی میان انسان و سایر جانداران ایجاد شده است و عدم توجه به این تفاوت‌ها چه پیامدهای نامطلوبی برای انسان‌ها و به ویژه برای تربیت کودکان دارد. در جلسۀ سوم نشان داده می‌شود که چگونه می‌توان از توصیه‌های روان درمانگران برای افزایش بهزیستی و شکوفایی «عموم مردم» بهره گرفت. در جلسه‌ی چهارم به ابعاد فراتر از فردی شکوفایی اشاره خواهد شد از جمله به حدود کاربردپذیری این توصیه‌ها اشاره می‌شود؛ اینکه چگونه توجه به شکوفایی انسانی طی دهه‌های اخیر به ظهور حیطه‌های «اقتصاد و سیاست شادکامی» انجامیده است؛ و نقش تغییرات محیط‌زیستی، گسترش روزافزون سهم فضای مجازی در زندگی انسان، و افزایش اتوماسیون طی سال‌های پیش رو بر به‌زیستی انسان چیست.

پاسخگویی واتس‌اپ