پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

کارگاه تسهیل فرآیند رشد کودک ( از بدو تولد)

برگزار شد

آیا می‌توان با تغییراتی کوچک در محیط، زمینه را برای رشد بهنجار کودک فراهم کرد؟

اینکه در زمینۀ رشد کودک چه کارهایی “نباید” انجام داد، به اندازۀ کارهایی که “باید” انجام داد، حائز اهمیت‌اند. مهمترین این بایدها و نبایدها کدامند؟!

معرفی دوره

درگذشته‌ها، اغلب اقدامات برای رشد و تکامل کودکان خردسال و اقدامات تربیتی و آموزشی بر دو عملکرد متکی بود:

  • 1. آمادگی برای ورود به مراکز آموزشی
  • 2. آزاد کردن والدین و مراقبان از مسئولیت‌های مرتبط با نگهداری از کودک در روزهای کاری

در چند دهۀ اخیر بُعد دیگری که تاکنون مورد توجه نبوده به ابعاد گذشته اضافه‌ شده، و بیشتر از دو بعد قبلی مورد تأکید و تمرکز قرار گرفته است. این بُعد، تندرستی و رفاه کودک است که بر پایۀ تسهیل رشد احساسی و ذهنی او برآورده می‌شود. در این بُعد حق کودک برخورداری از سلامت، دریافت پشتیبانی و مراقبت می‌باشد. مراقبت با کیفیت به‌منظور کسب مطلوب‌ترین مسیر رشد و تکامل و ارتقا فرایند رشد از مرحلۀ آغاز بارداری به بعد است.

سرفصل های دوره تسهیل رشد کودک

  • 1. چرا محیط در فرایند رشد مهم است؟
  • 2. نقش محیط در مراقبت با کیفیت nurturing care
  • 3. عناصر مهم در یک محیط برانگیزاننده و تسهیل کننده رشد.
  • 4. آیتم های لازم یک محیط مناسب رشدی
  • 5. رتبه بندی آیتم های محیطی موجود.
  • 6. ترمیم و جبران نقایص محیطی.
  • 7. اهمیت طراحی محیط در اختلالات رشدی.

این کارگاه به‌منظور آشنایی با بایدها و نبایدهای بنیادی در تسهیل فرایند رشد و ملزومات محیط کودک از مرحلۀ نخست تولد به بعد برگزار و تجارب دو متخصص اختلالات رشدی در این راستا در قالب یک کارگاه به اشتراک گذاشته می‌شود.

پاسخگویی واتس‌اپ