پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

دورۀ مقدماتی
مهارت‌های نرم در محیط کار
4 مهارت پایه:

مهارت‌های ارتباطی
مهارت‌های انعطاف پذیری
مهارت‌های خودکنترلی و تنظیم هیجان
مهارت‌های اخلاق کاری

مناسب افراد جویای کار، افراد شاغل (از کارکنان خدماتی تا مدیران میانی) و کارفرمایان شرکت‌های کوچک و متوسط
مدت دوره: 1 روز
🗙
پشتیبانی یک ماهه
🗙
تسهیل‌گر اختصاصی برای هر مهارت
🗙
طراحی اختصاصی
🗙
آموزش تعاملی
ارائه گواهی حضور در دوره توسط آکادمی توف ایران-آلمان
آشنایی بیشتر با دوره
دورۀ اختصاصی
مهارت‌های نرم در محیط کار
6 مهارت پایه:

مهارت‌های ارتباطی
مهارت‌های انعطاف پذیری
مهارت‌های خودکنترلی و تنظیم هیجان
مهارت‌های اخلاق کاری
مهارت‌های تحلیلی
مهارت‌های راهبردی                            

ویژه سازمان‌ها
مدت دوره: 1 روز برای هر مهارت + پشتیبانی یک ماهه
(در مجموع 6 ماه)
یک ماه پشتیبانی برای هر مهارت
تسهیل‌گر اختصاصی برای هر مهارت
طراحی اختصاصی
آموزش تعاملی
ارائه گواهی حضور در دوره توسط آکادمی توف ایران-آلمان
آشنایی بیشتر با دوره
پاسخگویی واتس‌اپ